Điều hành


Ban Điều Hành Gia Đình Nazareth, Orange - 2012

Lê Mừng-Marie Lan

BAN ĐIỀU HÀNH GIA ĐÌNH NAZARETH, 2012
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM, ORANGE, CALIFORNIA 
 
LM. TRỊNH NGỌC DANH  -  Linh Hướng
Phó Tế HOÀNG THANH SƠN - Phụ Tá Linh Hướng
ÔB LÊ MỪNG-MARIE LAN  - Trưởng Ban Điều Hành
ÔB BÙI THU SƠN-MAI PHƯỢNG  - Tổng Thư Ký
ÔB DIỆP THIỆN MỸ-PHƯỢNG  - Thủ Quỹ
ÔB NGUYỄN VĂN NHUỆ-THU NHI  - Trưởng Ban Nội Dung

[về đầu trang]